Psychologiepraktijk Suntjens

Klachtenregeling/privacy

De behandelaar dient zich te houden aan beroepscodes van het NIP (zie www.psynip.nl), de NVVP (zie www.nvvp.nl) , NVP (zie www.psychotherapie.nl).

Alles wat u in de behandeling vertelt is vertrouwelijk. Uw behandelaar mag wel overleggen met vakgenoten in intervisieverband met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Uw dossier moet minstens 15 jaar bewaard worden. Een goede verslaglegging is verplicht. U heeft inzagerecht en u mag kopieën maken. U heeft het recht om uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen.

Als u klachten heeft over de behandeling kunt u dit in eerste instantie het beste met de behandelaar bespreken om zo snel mogelijk de lucht te klaren.
Wanneer het niet lukt om de problemen op te lossen zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben. Het is raadzaam uw klachten eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u eerst meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op de beroepscode dan kunt u contact opnemen met het NIP telefoon 030-8201500, of per e-mail: ethiek@psynip.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . U vindt ook informatie over de beroepscode op www.psynip.nl

Een klinisch psycholoog, een gezondheidszorgpsycholoog en een psychotherapeut, die ingeschreven is in het BIG-register, dient zich te houden aan de beroepscode, dat bij deze registers hoort. Zie: www.bigregister.nl.
De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) heeft een klachtencommissie. U kunt contact opnemen met de ambtelijk secretaris Mr. M.J.J. de Ridder, Postbus 13086, 3507 LB te Utrecht.
U kunt ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie krijgt u bij het Centraal Medisch Tuchtcollege, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Tel: 070-3813700

PRIVACY

H.M.J. Suntjens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van clienten dienen administratieve doeleinden, medische doeleinden en t.b.v. de communicatie over de behandeling. We geven persoonsgegevens nooit aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen zijn de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen gemaakt. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Verder heeft U recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens heeft U altijd het recht een gegeven toestemming tot gegevensverstrekking in te trekken.

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen en zullen wij proberen hier samen uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming