Psychologiepraktijk Suntjens

Generalistische basis GGZ OF Specialistische GGZ

Samenwerking

Ik werk samen met de huisartsen, de POH-GGZ en de verschillende disciplines op het gezondheidscentrum. Als u zelf graag wilt dat er overlegd wordt met anderen stel ik dat zeer op prijs als u dat aangeeft. Op regionaal nivo neem ik deel aan de vereniging van vrijgevestigde psychologen in de GGZ; Psyzorg Eemland, waarbij we ons inzetten voor een goede samenwerking tussen huisartsen, psychologen en de verschillende andere zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijnszorg.

Zorg dichter bij huis en minder intensief

In vergelijking met de landen om ons heen worden in Nederland relatief veel mensen behandeld in de duurdere gespecialiseerde zorg. Het gaat daarbij ook om patiënten met lichte of middelzware stoornissen. De trend dat patiënten door huisartsen of psychologen mogelijk te snel naar gespecialiseerde zorg worden doorverwezen, wordt met de nieuwe aanpak gekeerd. Er vindt een omslag plaats van zorg in instellingen naar zorg vanuit huis en van zware naar lichtere zorg, waar mogelijk en verantwoord. De huisarts wordt beter ondersteund en er wordt nog meer dan voorheen ingezet op zelfmanagement en preventie. Deze omslag vindt op een voor de patiënt verantwoorde en zorgvuldige manier plaats.

Verwijsmodel huisartsenzorg

  • Een huisarts kan een patiënt verwijzen naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Om patiënten met psychische problemen goed te kunnen verwijzen, kan de huisarts gebruikmaken van de objectieve criteria in het verwijsmodel huisartsenzorg:
  • 1.    Is er een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis?
  • 2.    Ernst problematiek: wat is de impact op het dagelijks functioneren?
  • 3.    Complexiteit van de problematiek: is er sprake van comorbiditeit? 
  •      Oftewel: heeft een patiënt twee of meer stoornissen of aandoeningen?
  • 4.    Het risico: is er sprake van zelfverwaarlozing, verwaarlozing van naasten, zelfmoord-neigingen, kindermishandeling?
  • 5.    Het beloop van de klachten: hoe lang duren de klachten al?

De vijf criteria en de onderlinge samenhang bepalen de zwaarte van de psychische problemen van de patiënt. Afhankelijk van deze zwaarte bepaalt de behandelaar in de generalistische basis GGZ met welke behandeling of combinatie van behandelingen een patiënt het beste is geholpen.

De generalistische basis GGZ kent vier zorgzwaarteproducten: kort (5 sessies), middel (8 sessies), intensief (12 sessies) en chronisch. Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Vanaf 2014 valt de behandeling van complexe en/of risicovolle (DSM-IV) stoornissen van de huidige tweede lijn onder de gespecialiseerde GGZ. Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. De betaling in de gespecialiseerde ggz wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties ( DBC's). Een DBC loopt maximaal 1 jaar. Na of tijdens dit jaar wordt de DBC afgesloten en indien nodig vervolgd. Aan het einde van de behandeling wordt de DBC gesloten.

De generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ worden vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. De uitvoering hiervan ligt bij de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn verplicht te zorgen dat zij voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden, maar kunnen wel zelf bepalen met welke zorgaanbieders en onder welke voorwaarden zij een contract afsluiten.

Declareren

Zorgaanbieders met een contract dienen de declaraties van hun behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Dit is het geval bij naturapolissen. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering staat beschreven wat de hoogte van de vergoeding is en voor welke zorgverlener de patiënt een vergoeding tegemoet kan zien.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Transparantie en vergelijkbaarheid van prestaties zijn belangrijk. Routine Outcome Monitoring (ROM) helpt zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ om structureel de voortgang en de patiëntwaardering en -ervaring te meten. Dit is belangrijk om te gebruiken in de behandelingen zelf, maar ook voor het maken van kwaliteitsvergelijkingen. In het Bestuurlijk akkoord  is afgesproken dat zorgverleners die de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ aanbieden, vanaf 1 januari 2014 gebruikmaken van ROM. Om zicht te krijgen op het effect van de behandeling gaan zorgverleners de begin- en eindmetingen van de ROM-vragenlijsten afnemen. Ook zullen zij deze ROM-gegevens geanonimiseerd ter beschikking stellen aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Hierdoor kan informatie worden vergeleken en openbaar worden gemaakt. Patiënten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders krijgen beter zicht op de zorgkwaliteit. Het streven is om de aanlevering van ROM-gegevens aan de SBG in de loop van 2014 mogelijk te maken.

Verplicht eigen risico

Voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. Een patiënt moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.

Keuzevrijheid patiënten

Privacy en medisch beroepsgeheim blijven gewaarborgd in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De huidige wetgeving geldt dus ook voor het nieuwe stelsel van de geestelijke gezondheidszorg.

Een patiënt wordt doorverwezen door een huisarts naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De huisarts kan een behandelaar adviseren. De patiënt blijft vrij om zelf te kiezen voor een behandelaar binnen de keten van GGZ. Dat kan dus ook een andere behandelaar zijn dan degene die de huisarts adviseert.

Verzekerde zorg of niet?
Henny Suntjens heeft met alle zorgverzekeringen van de koepelorganisaties Achmea, Menzis, VGZ, CZ, Multizorg, DWS en De Friesland een contract.

Samenwerkingsverbanden: zie hiervoor in het kwaliteitsstatuut die u kunt downloaden onderaan deze pagina.